DEENI SINIOR ALIM MADRASAH
SADAR,SUNAMGANJ. EIIN : 130048
সাম্প্রতিক খবর
*** ২০১৭-১৮ শিক্ষা বর্ষের জন্য শিশু শ্রেণি থেকে দখিল নবম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রী ভর্তি চলছে। *** মুহাম্মদ মিসবাহ উদ্দীন সুনামগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত। দ্বীনি সিনিয়র আলিম মডেল মাদরাসা সুনামগঞ্জ এর আরবি প্রভাষক মুহাম্মদ মিসবাহ উদ্দীন এবছর জাতীয় শিক্ষাসপ্তাহে সুনামগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবপোর্টাল এর মাস্টার ট্রেইনার। এছাড়া ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরীর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তার এ সাফল্যের জন্য দ্বীনি মাদরাসা পরিবারের সদস্যগণ আন্তরিক অভিনন্দ জানিয়েছেন। ***
মাদরাসার তথ্য

wemwgjøvwni ivngvwbi ivnxg

দ্বীনি সিনিয়র আলিম মডেল মাদরাসা সুনামগঞ্জ

DEENI SINIOR ALIM MODEL MADRASHA SUNAMGANJ

 †cvó Awdm+Dc‡Rjv+‡Rjv-mybvgMÄ|

 

 

m~Î-                                                                                            ZvwiL-

 

†ivfvi ¯‹vD‡Ui ZvwjKv,  (†ivfvi BDwbU)

 

µwgK bs

bvg

gšÍe¨

1.              

Rvwn` nvmvb

 

2.             

bvwn` †PŠa~ix

 

3.             

Avey mywdqvb

 

4.             

kvwnb Avjg

 

5.             

wgRvbyi ingvb

 

6.             

Aveyj nvmvbvZ

 

7.             

gvneye Avjg

 

8.             

Kvwjgyjøvn †gvt ivqnvb

 

9.             

AvdZvey¾vgvb

 

10.         

Gd.Gg. ivnx

 

11.          

ivqnvb Avng`

 

12.         

†nvmvBb Avng`

 

13.         

Avãyj Avnv`

 

14.         

gCb DwÏb

 

15.         

jv‡qK wgqv

 

16.         

Kvgiæ¾vgvb

 

17.         

iæûj Avwgb

 

18.         

Igi Avjx

 

19.         

†gv³vi †nvmvBb

 

20.        

†gvt wmwÏKzi ingvb

 

21.         

†Mvjvg wKewiqv

 

22.         

mvwR`yi ingvb

 

23.        

nvweeyi ingvb

 

24.         

mvw`Kzi ingvb

 

25.        

mB`yj Bmjvg

 

26.         

Bgivb †nmvBb

 

27.        

mygb Avng`

 

28.        

Kvgiæj Bmjvg

 

 

 

 

 †gvnv¤§` Avjx

mn: Aa¨vcK, (RSL)

Øxwb wmwbqi Avwjg g‡Wj gv`&ivmv mybvgMÄ